19 May - 1 September 2024, open every day 12pm - 5 pm

KWUM SUMMER EXHIBITIONS

KWUM SUMMER EXHIBITIONS 2024
BJÖRN WECKSTRÖM – Glass Sculptures and Golden Raku
KUPITTAAN SAVI 1921-1969 – Private Collection
KARIN WIDNÄS – Magic Islands
KARIN WIDNÄS – Tableware
COLLECTED – New Collection

Baklurantie 12, 10470 FISKARS