Rekisterin nimi

Fiskars Village Biennalen asiakas- ja kävijärekisteri

Rekisterin pitäjä

Luovi Productions Oy
Sepänkatu 19 00150 Helsinki
Y-tunnus 1085032-4
luovi.com

Tietosuoja-asioiden yhteyshenkilö: Iris Korkman info@luovi.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän henkilötietorekisterin tarkoituksena on toimia Luovi Productions Oy:n asiakas-, kävijä- ja kumppanirekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja asiakkaista, kävijöistä ja tapahtumajärjestäjistä.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista, kävijöistä ja tapahtumajärjestäjistä voidaan kerätä seuraavia tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri on koostettu käyttäjien verkkolomakkeisiin antamien tietojen pohjalta.

Säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeellista edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään. Yhteisöjen osalta rekisteröidyn henkilötietojen säilyttäminen on sidoksissa siihen, kuinka pitkään kyseinen rekisteröity toimii yhteisön edustajana. Kun tietoja ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Palvelimet, joilla tietoja säilytetään, ovat EU:n alueella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus saada tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.