Registrets namn

Fiskars Village Biennalens kund- och besökarregister

Personuppgiftsansvarig

Luovi Productions Oy
Smedsgatan 19
00150 Helsingfors
FO-nummer 1085032-4
luovi.com

Kontaktperson för dataskyddsfrågor: Iris Korkman info@luovi.com

Ändamål för hantering av personuppgifter

Ändamålet för personuppgiftsregistret är att fungera som Luovi Productions Oy:s register över kunder, besökare och samarbetspartners. Registret innehåller personuppgifter om kunder, besökare och evenemangsarrangörer.  

Registrets datainnehåll

Följande uppgifter kan samlas in om kunder, besökare och evenemangsarrangörer 

Regelmässiga datakällor

Registret innehåller uppgifter som användare har lämnat ut  via olika webbformulär.

Förvaringstid

Den personuppgiftsansvariga sparar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att förverkliga ovan definierade ändamål, om inte lagstiftningen förutsätter att personuppgifterna sparas längre än så. Vad beträffar sparandet av personuppgifter om ett samfund beror förvaringstiden på hur länge personen fungerar som representant för samfundet. När uppgifterna inte längre behövs på ovan definierade sätt raderas de inom en rimlig tid. Regelmässiga överföringar av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: Uppgifter överlåts inte till en tredje part. Servrarna som används för förvaringen av uppgifterna finns i EU. 

Registerskyddets principer

Registret upprätthålls som ett tekniskt dokument. Datasystemet är skyddat och registret används endast av personer till vilkas arbetsbeskrivning dess användning hör.  

Rätt att kräva granskning och korrigering av uppgifter

Alla registrerade personer har rätt att granska de uppgifter som sparats i registret om denna och kräva att felaktiga uppgifter korrigeras. Yrkan om dessa riktas till registrets huvudman. Den personuppgiftsansvariga kan vid behov be personen som yrkar på någotdera styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvariga svarar  kunden inom den tidsram som definierats i EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

Övriga rättigheter som relaterar till hantering av personuppgifter

Registrerade personer har rätt att be att uppgifter om denna raderas från registret. Registrerade personer har också andra rättigheter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, bland annat rätten att begränsa användningen av personuppgifterna i vissa situationer. Yrkan om dessa ska skickas skriftligt till den personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvariga kan vid behov be personen styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvariga svarar kunden inom den tidsram som definierats i EU:s allmänna dataskyddsförordning.